Projekt unijny

Europejski Fundusz Społeczny

W związku z realizacją projektu pt.

"Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego, celem automatyzacji i optymalizacji procesów zarządczych i biznesowych Przedsiębiorstwa"

w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24- 011/18 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3, "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.3 "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej", typ projektu "Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw" -

DREW-LUX Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Towarowa 11, 43-190 Mikołów

- zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówień, szczegółowo opisanych w zapytaniach:

Pobierz plik "Zapytanie ofertowe nr 1 / 2018 / RPO WSL"